W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka
Zadzwoń do nas: +48 32 428 24 40

Regulamin Voucher Mikołajkowy RCU

REGULAMIN PROMOCJI


200,00 zł rabatu – Voucher Mikołajkowy RCU” na zakup imprezy turystycznej
w RCU Wakacje dla Klientów RCU Ubezpieczenia.

 

Czas wydawania Voucherów 01.12.2023 -31.12.2023


1. Postanowienia ogólne:

 

1.1 Nazwa promocji: „Mikołajkowy Voucher RCU” na zakup imprezy turystycznej w RCU.

1.2 Organizatorem promocji jest RCU Ubezpieczenia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa siedzibą w Świętochłowicach ul. Katowicka N, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000593113, REGON 363312570, NIP: 2220900184(„Organizator”).
 

2. Warunki korzystania z promocji:

 

2.1 Czas trwania promocji: 01.12.2023 do 31.03.2024.

2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji – za pośrednictwem wyłącznych biur sprzedaży RCU Ubezpieczenia.

2.3 Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.4 Promocja skierowana jest do klientów detalicznych i Przedsiębiorców będących Klientami Biur RCU Ubezpieczenia.

2.5 Klient, który w trakcie czasu trwania promocji wskazanej w punkcie 2.1 jest Klientem lub zakupi za pośrednictwem Biur RCU Ubezpieczenia dowolne ubezpieczenie i zostanie nowym Klientem, nabywa prawo do otrzymania „Vouchera Mikołajkowego RCU” o wartości 200,00 zł.

2.6 Voucher nabywa ważności i wartości 200 zł. pod warunkiem zakupu imprezy turystycznej o wartości minimum 10.000 złotych.

2.7 Klient może łączyć Vouchery na jedną imprezę turystyczną ( wyjazd) jeśli na jeden Voucher przypada minimum 10.000 złotych wartości imprezy turystycznej (wyjazdu).

2.8 Promocja nie dotyczy zakupu usługi w celach ich dalszej odsprzedaży.

2.9 Promocja nie łączy się z innymi promocjami RCU Wakacje.

 

3. Szczegółowe warunki promocji:

 

3.1 Promocja polega na przyznaniu klientowi 200 zł rabatu w postaci przekazania mu „Mikołajkowego Vouchera RCU” po spełnieniu warunków określnych w punkcie 2.

3.2 Warunkiem skorzystania z rabatu 200,00 zł przy użyciu „Mikołajkowego Vouchera RCU” i wykorzystania przyznanego klientowi rabatu jest zakup imprezy turystycznej za pośrednictwem Agenta RCU Wakacje bezpośrednio bądź online przez telefon.

3.3 Klient ma prawo do zrealizowania i skorzystania z upustu cenowego o wartości 200,00 zł przy wykupieniu imprezy turystycznej (wyjazdu) w dniu podpisania umowy o imprezę turystyczną i opłaceniu wymaganej wpłaty w całości lub w przypadku płatności ratalnej przy płatności ostatniej raty za pośrednictwem Agenta RCU Wakacje.

3.4 Warunkiem skorzystania z „Mikołajkowego Vouchera RCU” jest zakup w dniach obowiązywania promocji tj. od 01.12.2023 do 31.03.2024 imprezy turystycznej za pośrednictwem Agenta RCU Wakacje.

3.5 Po upływie terminu wynikającego z niniejszego regulaminu, wskazanego w pkt.3.4. „Mikołajkowy Voucher RCU” traci swoją ważność.

3.6 W przypadku rezygnacji Klienta z imprezy turystycznej (wyjazdu) i skorzystania przez Klienta w trakcie płatności z rabatu wynikającego z Vouchera, Klient zobowiązuje się do zwrotu Organizatorowi pełnej wysokości udzielonego rabatu.

3.7 Promocja skierowana jest do klientów spełniających warunki wskazane w
Regulaminie. W przypadku otrzymania „Mikołajkowego Vouchera RCU” przez Klienta niespełniającego ww. warunków, Organizator ma prawo do dezaktywacji przyznanego rabatu, odmowy zastosowania Rabatu lub do domagania się zwrotu korzyści uzyskanych przez Klienta niezgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 

4. Inne postanowienia:

 

4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać:

• bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta w Świętochłowicach w formie pisemnej,
• przesłać listownie na adres ul, Katowicka 65, 41-600 Świętochłowice z dopiskiem na    kopercie:

• „Reklamacja „Mikołajkowego Vouchera RCU”,

telefonicznie: +48 570-822-688 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora), w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00

• przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@rcuwakacje.pl

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Klienta listem lub
e-mailem na adres podany w piśmie reklamacyjnym w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta związanych z nabytym produktem.

4.2 Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe klienta tj. imię i nazwisko, adres,
telefon oraz opis oraz przyczynę reklamacji.

4.3 Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.rcu.pl oraz w Biurze RCU Ubezpieczenia oraz w siedzibie firmy RCU Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp. K. ul. Katowicka 65, 41-600 Świętochłowice.4.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4.5 Klient nie może przenieść praw ani obowiązków związanych z promocją na osoby trzecie.
4.6 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie www.rcu.pl/regulamin, w biurze RCU Ubezpieczenia oraz w siedzibie RCU Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. ul. Katowicka 65 41-600 Świętochłowice. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób, które przystąpiły do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.

4.7 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą
promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4.8 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2023.


Klauzula RODO:

1.Administratorem danych osobowych Klientów- Uczestników promocji jest Organizator. Dane osobowe Klientów – Uczestników Promocji pod nazwą:

„Mikołajkowy Voucher RCU” na zakup imprezy turystycznej za pośrednictwem RCU Wakacje za wykupienie dowolnego ubezpieczenia w Biurze RCU Ubezpieczenia „będą przetwarzane wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym wykorzystano Voucher.

2. Dane osobowe Klientów – Uczestników Promocji, podane przez Klienta – Uczestnika zgłaszającego reklamację, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu reklamacji, w tym jej rozpatrzenia i zawiadomienia Klienta - Uczestnika Promocji. Okres przechowywania i przetwarzania jego danych może ulec przedłużeniu, jeśli okaże się to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta - Uczestnika Promocji o których mowa w punkcie „4 Inne Postanowienia” Regulaminu jest dobrowolne, jakkolwiek konieczne w celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji, jej rozpatrzenia przez Organizatora, a także zawiadomienia Klienta - Uczestnika Promocji o sposobie jej rozpatrzenia.

Dalsze szczegółowe informacje dot. RODO i sposobu postępowania znajdują się na stronie Organizatora www.rcu.pl/482-obowiazek-informacyjny

Świętochłowice, dnia 01 Grudzień 2023 roku.

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez RCU